Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre všetky zájazdy Big Snow Jam a všetky súvisiace poskytované služby. Objednaním zájazdu cez online rozhranie klient akceptuje obchodné podmienky cestovnej kancelárie (ďalej len CK) a to vrátane storno podmienok. Obchodné podmienky v rozšírenom znení sú k dispozícii v pdf dokumente. Na tejto stráne sú formulované najdôležitejšie body, ktorými sa riadi poskytovanie služieb cestovnej kancelárie.

Rezervácie zájazdu

Vyplnenie hlavného rezervačného formulára je záväzným prejavom záujmu o služby CK. Ak má klient iba nezáväzný záujem o služby CK môže vyplniť menej obsiahly formulár rýchlej rezervácie alebo kontaktovať cestovná kancelária a požadovanej kapacity nezáväzne rezervovať telefonicky alebo emailom.

Zrušení zájazdu zo strany zákazníka

Vyššie stornopoplatkov je závislá na dátume, kedy zákazník doručí cestovnej kancelárii písomné oznámenie o zrušení zájazdu. Storno zájazdu možno poistiť. Na požiadanie dohodnutie tohto poistenia môžeme pre klienta sprostredkovať.

dní do odchodu
45 a viac
44 až 15 dní
14 až 0 dní
storno
1000Kč
60% ceny zájazdu
100% ceny zájazdu

Poistenie

Poistenie storno poplatkov nie je povinné. Cestovná kancelária vyžaduje len aby mal klient v priebehu zájazdu uzatvorenej cestovné poistenie pre zimné športy. Cestovné poistenie môžeme sprostredkovať, voľba, kde a aké poistenie uzavrieť je samozrejme slobodná voľba klienta.

Platenie zájazdov

Povinnosť klienta je zájazd uhradiť v plnej výške najneskôr 30 dní pred odchodom. Medzi 30 a 21 dňom pred odchodom CK klienta emailom vyzve na doplatenie, v prípade že klient zájazd ešte neuhradil. Ak nebude CK mať od klienta celú úhradu zájazdu ani 15 dní pred odchodom, účasť klienta na zájazde bude stornovaná a uplatní sa štandardné storno poplatky podľa týchto Obchodných podmienok. Ak klient objednáva a platí zájazd menej ako 15 dní pred odchodom je povinný uhradiť vždy celú cenu zájazdu.

Kvalita služieb

Aj napriek ústretovú cenovú politiku, ktorá cestovná kancelária radí k tým nízkonákladovým, usiluje cestovná kancelária o vysokú kvalitu služieb. Cestou otvorenej komunikácie a rýchlych odpovedí na otázky formuje realistické očakávania klientov. K tomu patrí aj popis ubytovacích zariadení (3D prehliadky, fotografie), aktuálny popis ski areálov (mapy, webkamery) a festivalových aktivít (video reporty, fotky). Klient má právo na reklamáciu, podľa cestovnej zmluvy. Najvhodnejšie je reklamácia priamo na mieste, pretože je možné situáciu riešiť operatívne a v prípade oprávnenej reklamácie zjednať nápravu. Reklamácii je vždy nutné odovzdať v písomnej forme s dátumom a podpisom.

Vylúčenie zo zájazdu

Lyžovanie nie je futbal. Ale v extrémnych prípadoch musí aj cestovná kancelária vytiahnuť červenú kartu. Cestovná kancelária má právo vylúčiť zákazníka zo zájazdu, pokiaľ svojim správaním závažne narušuje priebeh zájazdu (rušenie nočného pokoja, narušovanie priebehu prepravy, poškodzovanie majetku, obťažovanie osôb, poškodzovanie dobrého mena CK). Ďalej má CK právo vylúčiť zo zájazdu osoby, ktoré v priebehu zájazdu bez autorizácia CK šíria propagačné oznámenia alebo ponúkajú služby klientom. distribúcia neautorizovaných reklamných materiálov v autobusoch je typickým príkladom rokovaní, ktoré bude sankcionované vylúčením zo zájazdu. ďalším príkladom rokovaní, ktorá má CK právo sankcionovať vylúčením zo zájazdu je nerešpektovanie pokynov sprievodcu CK a hrubé správanie voči personálu CK a spolupracujúcich firiem. Zákazník vylúčený zo zájazdu nemá nárok na náhradu neposkytnutých služieb.

Zdržanie a organizácie dopravy

Sme trpezliví, každý sa niekedy oneskorí. Nepatríme ku "gestapáckým cestovkám", kde pani sprievodkyňa striedavo klope na čelo a na hodinky. V prípade, že sa zákazník oneskorí, vždy sa mu snažíme vyjsť v ústrety, aby mohol na zájazd nastúpiť. Nemôžeme však čakať nekonečne dlho. Po 15 minútach čakania autobus pokračuje v ceste. Vždy sa snažíme so zákazníkom nadviazať telefónny kontakt a nájsť optimálne riešenie vzniknutej situácie. V priebehu dopravy je zákazník povinný riadiť sa pokynmi sprievodcu a vodičov. V priebehu prepravy je v autobusoch zakázané fajčiť.

Batožina

Zakúpi Ak si zákazník Big Snow Jam zájazd vrátane dopravy, má nárok na bezplatnú prepravu batožiny v obmedzenom množstve a hmotnosti. Autobus bohužiaľ nie je nafukovací a podobnosť sa vzducholodí je čisto náhodná. Nadlimitné batožinu sú spoplatnená 30Kč/kg, najmenej však 300Kč/kus. V tabuľke sú zachytené hmotnosti a typy batožiny, ktorých preprava je zahrnutá v cene zájazdu.

batožina
kufor
lyže / board
príručná taška
zdarma do
do 25kg
do 10kg
do 4kg*

*Príručná batožina sa neukladá do batožinového priestoru.

Drogy a omamné látky

Naše festivalové zájazdy sa volajú Big Snow Jam, nie Big Smoke Jam. Big Snow Jam sú zájazdy pre aktívnych mladých ľudí. Naši klienti majú vzťah k zimnej športom a vedia sa baviť bez drog a omamných látok. V priebehu zájazdu je zakázané prechovávať alebo užívať drogy a nelegálne omamné látky. Porušenie tohto zákazu je dôvodom pre okamžité vylúčenie zo zájazdu. Cestovná kancelária má právo vylúčiť z prepravy osoby v podnapitom stave.

Cestovný doklad

Za platnosť svojho cestovného dokladu zodpovedá zákazník. V prípade zadržania zákazníka na hraniciach pokračuje zájazd ďalej a zákazníkovi nevzniká právo na náhradné plnenie.

Administratíva kaucií za apartmány

Ubytovacie spoločnosti s ktorými CK spolupracuje vyžadujú zloženie kaucie na vybavenie apartmánu, upratovanie a prípadné hrubé rušenie nočného pokoja. Úlohou CK je zabezpečiť pre ubytovacie spoločnosť administratívu kauciou. CK vyberá od každého klienta kauciu 1600Kč / 60eur tak, že klienta vyzve na prevedenie kaucia na depozitné účet. V prípade, že ubytovacie spoločnosť nevznesie požia na zadržanie kaucie, refunduje CK do 10 dní od skončenia pobytu na účet klienta. V prípade, že ubytovateľ vznesie požiadavku na zadržanie kaucie, prepošle CK klientove dokument od ubytovateľa (najčastejšie faktúra za upratovanie apartmánu) a použije deposit k uhradeniu nároku ubytovateľov. Ak nemožno preukázať inak, predpokladá sa rovná ďalej viny obyvateľov apartmánov na prípadnom poškodení vybavenia alebo nedostatočnom upratovania.

Časté otázky a odpovede
  • Musím podpisovať cestovnú zmluvu?
    Český právny poriadok vyžaduje, aby dohoda medzi cestovnou kanceláriou a klientom mala písomnú formu, preto sa ustálila prax podpisovať cestovnú zmluvu.
  • Mám obchod so snowboardy, môžem v autobsusu rozdávať letáky?
    Nie. Neautorizovaná propagácie obťažuje klientov a je zakázaná. Môžeme, ale spoločne vymyslieť koncept, ktorý bude zábavný pre klientov a zároveň prinesie hodnotu vášmu obchodu, kontaktuj nás.